Ενότητες Εργασίας

Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι, το Έργο έχει χωριστεί στις παρακάτω 6 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ).

ΕΕ1: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές και Σχεδιασμός της Αρχιτεκτονικής του XpRience Thess.

Αντικείμενο: Στόχος της ΕΕ1 είναι η καταγραφή σεναρίων και απαιτήσεων χρήσης των επιμέρους εφαρμογών του συστήματος (Εφαρμογή Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας, Εφαρμογή Εντοπισμένης Επαυξημένης Πραγματικότητας και Εφαρμογή Επαυξημένου Οδηγού Πόλης) καθώς και της ενσωμάτωσης των εφαρμογών αυτών στις περιπατητικές διαδρομές, προκειμένου να αναπτυχθούν οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παράλληλα θα διεξαχθεί οικονομοτεχνική Μελέτη.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ1.1Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογών
  Στο πλαίσιο της υποενότητας αυτής θα καθοριστούν τα σενάρια χρήσης που αφορούν: το είδος και τον τύπο των εφαρμογών της περιπατητικής περιήγησης, τις απαιτήσεις των σεναρίων, καθώς και τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, βάση των οποίων θα αναπτυχθούν οι εφαρμογές του Έργου. Θα οριστούν οι κατηγορίες των χρηστών των εφαρμογών και θα μελετηθούν οι απαιτήσεις τους ως προς τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών, οι μέθοδοι διάδρασης, οι παράμετροι εργονομίας και χρήσης συσκευών και εφαρμογών κατά την περιήγηση σε φυσικό χώρο και θα μελετηθεί το υφιστάμενο τεχνολογικό υπόβαθρο συναφών λύσεων.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ1.2Έρευνα Αγοράς και Ανταγωνιστικές Λύσεις
  Στη συγκεκριμένη υποενότητα εργασίας θα λάβει χώρα η σχετική έρευνα αγοράς ώστε να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται αντίστοιχες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία από τον ανταγωνισμό. Θα εξεταστούν συνολικά οι υπηρεσίες που παρέχονται, το κόστος τους, η εκπαίδευση που χρειάζεται και μια σειρά από άλλες, ειδικότερες λεπτομέρειες, που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες που είναι το αντικείμενο του Έργου. Τα συμπεράσματα και η αποτίμηση θα ενταχθούν και θα καταγραφούν σε μία μελέτη.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ1.3Τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική
  Στην υποενότητα αυτή θα μελετηθούν και θα αποσαφηνιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος με βάση τα σενάρια χρήσης. Θα οριστούν οι λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν τις εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και οι προδιαγραφές διάδρασης με το λογισμικό, βάσει της διαθέσιμης συσκευής και σεναρίου χρήσης, ενώ θα σχεδιαστεί και μία ολιστική αρχιτεκτονική που θα αποτυπώνει τη φυσική και λειτουργική υλοποίηση της πλατφόρμας και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν με τη χρήση αυτής.

ΕΕ2: Ανάπτυξη Αλγορίθμων Απεικόνισης, Διάδρασης, Γεωαναφοράς και Χωροθέτησης.

Αντικείμενο: Βασικός στόχος της ΕΕ2 είναι η ανάπτυξη και παραμετροποίηση αλγορίθμων και μεθόδων με στόχο την υλοποίηση των εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών θα οριστούν και θα αναπτυχθούν οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν αναφορικά με την απεικόνιση, γεωαναφορά και χωροθέτηση χρηστών και σεναρίων καθώς και των μορφών διάδρασης που θα υποστηρίζουν οι εφαρμογές, ανάλογα με τη συσκευή και το σενάριο χρήσης.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ2.1Μέθοδοι και Αλγόριθμοι Εικονικής και Επαυξημένης Απεικόνισης
  Στο πλαίσιο αυτής της υποενότητας εργασίας, θα ερευνηθούν και θα αναπτυχθούν οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι απεικόνισης Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας σε συσκευές Android, iOS και Microsoft HoloLens, που θα εφαρμοστούν στην υλοποίηση των τελικών εφαρμογών του XpRience Thess. Οι αλγόριθμοι αυτοί θα επιτρέπουν, σε πραγματικό χρόνο, τη φωτορεαλιστική απεικόνιση τρισδιάστατων αντικειμένων, κινηματικών και χαρακτήρων, είτε σε ένα εικονικό περιβάλλον, είτε ενσωματωμένων στο φυσικό οπτικό πεδίο του χρήστη. Λαμβάνοντας ως δεδομένο, τις διαφορετικές δυνατότητες των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το σενάριο χρήσης, θα διερευνηθεί η βελτιστοποίηση της υλοποίησης σχετικά με την πλατφόρμα ανάπτυξης ώστε να υποστηριχθούν σενάρια εφαρμογών υψηλής πολυπλοκότητας.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ2.2Μέθοδοι και Αλγόριθμοι Γεωαναφοράς και Χωροθέτησης
  Προκειμένου να ενσωματωθούν τα επαυξημένα σενάρια στον πραγματικό χώρο στον οποίο βρίσκονται τα άτομα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, θα ερευνηθούν και θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι και μέθοδοι γεωαναφοράς για το περιεχόμενο κάθε εφαρμογής Επαυξημένης Περιήγησης, καθώς και οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι που θα χωροθετούν τα άτομα βάσει του GPS και των αισθητήρων που περιέχονται στις κινητές συσκευές και στα γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας αλλά και με αναγνώριση οπτικών και τρισδιάστατων χαρακτηριστικών που μπορούν να εντοπιστούν από ενσωματωμένη κάμερα στη συσκευή επαυξημένης πραγματικότητας. Η υπέρθεση τρισδιάστατων απεικονίσεων θα καθίσταται δυνατή, χάρη στους αλγόριθμους αυτούς, αλλά και στο πολυμεσικό υλικό, με ακριβή προσδιορισμό θέσης και προσανατολισμού, ώστε να ενσωματώνονται με φυσικό τρόπο στο οπτικό πεδίο του χρήστη σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ2.3Μέθοδοι και Αλγόριθμοι Πολυτροπικής Διάδρασης
  Κατά τη διάρκεια εργασιών της υποενότητας αυτής θα ερευνηθούν και θα αναπτυχθούν οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι πολυτροπικής διάδρασης. Εκτός από την κλασσική διεπαφή με την οθόνη αφής, θα διερευνηθούν και θα υλοποιηθούν μέθοδοι φωνητικής διάδρασης και χειρονομιών που θα εφαρμοστούν στην υλοποίηση των τελικών εφαρμογών του XpRience Thess. Οι αλγόριθμοι αυτοί θα επιτρέπουν, σε πραγματικό χρόνο, τη διάδραση είτε με το εικονικό περιβάλλον, είτε με το επαυξημένο περιβάλλον, κατά περίπτωση, καθώς και με τη συνολική διεπαφή και το περιεχόμενο των εφαρμογών. Λαμβάνοντας ως δεδομένο τις διαφορετικές δυνατότητες των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το σενάριο χρήσης, θα διερευνηθεί η βελτιστοποίηση ανάλογα με την πλατφόρμα ανάπτυξης ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή και κινητικά.

EE3: Ανάπτυξη Εικονικών και Επαυξημένων Σεναρίων.

Αντικείμενο: Στην παρούσα ενότητα, θα αναπτυχθούν τα σενάρια των Εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, καθώς και το πολυμεσικό, τρισδιάστατο, κινηματικό και διαδραστικό υλικό που θα ενσωματωθεί σε κάθε σενάριο περιπατητικής διαδρομής. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν τα ιστορικά στοιχεία κάθε σεναρίου επαυξημένης και εικονικής περιήγησης, οι εικονικοί χαρακτήρες, κτίρια, περιστάσεις και αντικείμενα που θα αναπαρίστανται στις εφαρμογές, παράλληλα με το υλικό που θα συνοδεύει την εφαρμογή Επαυξημένων Διαδρομών για κινητά τηλέφωνα.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ3.1Ανάπτυξη Επαυξημένων Τουριστικών Διαδρομών
  Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα εξεταστούν οι βέλτιστες υποψήφιες περιπατητικές διαδρομές στις οποίες θα γίνεται η σύνδεση των χρηστών με την ιστορία της πόλης του προηγούμενου αιώνα. Επιπλέον, θα γίνει η σύνδεση του ψηφιακού υλικού με πραγματικά κτίρια, ώστε η εμπειρία των χρηστών να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερη στην ιστορική πραγματικότητα, γεγονός που θα τους επιτρέπει να πραγματοποιούν μία προσομοίωση των παλαιότερων συνθηκών και διαδρομών.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ3.2Ανάπτυξη Σεναρίων και Πολυμεσικού Υλικού
  Η υποενότητα αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη σεναρίων που βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες του προηγούμενου αιώνα. Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή με βάση ιστορικά ντοκουμέντα και θα ακολουθήσει η επιλογή των καταλληλότερων σημείων, τα οποία θα συνδεθούν με το πολυμεσικό υλικό. Η συσχέτιση και η συμμετοχή των χρηστών με σενάρια, που θα προσομοιώνουν την ιστορική πραγματικότητα μέσω του πολυμεσικού υλικού, αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική τους εμπειρία.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ3.3Ανάπτυξη Τρισδιάστατου και Κινηματικού Υλικού
  Σκοπός των εργασιών αυτής της υποενότητας είναι η υλοποίηση του τρισδιάστατου περιεχομένου των εφαρμογών και των κινηματικών αντικειμένων και ειδικών εφέ που θα παρουσιάζονται σε αυτές. Στο περιεχόμενο αυτό συμπεριλαμβάνονται, οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μνημείων, κτιρίων, αντικειμένων και βλάστησης, καθώς και εικονικών χαρακτήρων που θα πλαισιώνουν τα σενάρια. Η ανάπτυξη εμπεριέχει τόσο την τριγωνοποιημένη μορφή, όσο και τις υφές και τα ειδικά εφέ (φωτιά, καπνός, κλπ.) αλλά και την κινηματική υλοποίηση στα πλαίσια των σεναρίων που θα καλύπτει κινήσεις αντικειμένων στον εικονικό χώρο (π.χ. κινήσεις οχημάτων, αναδόμηση κτιριακών στοιχείων, κλπ.) και τέλος και την κίνηση και ομιλία των χαρακτήρων αλλά και την κινηματική διάδρασή τους, με τα άτομα που χρησιμοποιούν της εφαρμογή.

ΕΕ4: Ενσωμάτωση και Υλοποίηση Εφαρμογών XpRience Thess

Αντικείμενο: Αντικείμενο αυτής της Ενότητας αποτελεί η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της τεχνικής ανάπτυξης της ΕΕ2 σε πειραματικό στάδιο και των σεναρίων της ΕΕ3 στην τελική εφαρμογή. Στα πλαίσια της ενσωμάτωσης θα υλοποιηθούν οι τελικές διεπαφές των τριών εφαρμογών (Εικονικής και Επαυξημένης Περιήγησης και Επαυξημένου Τουριστικού Οδηγού) ενώ θα προστεθούν και θα προσαρμοστούν τα αντίστοιχα σενάρια και το πολυμεσικό, τρισδιάστατο και κινηματικό υλικό σε κάθε εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο και τις παραμέτρους χρήσης καθεμίας, με σκοπό τις τελικές εκδόσεις τους.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ4.1Υλοποίηση και Ενσωμάτωση Εφαρμογών Εικονικής Περιήγησης
  Στο πλαίσιο της υποενότητας αυτής θα αναπτυχθούν οι διεπαφές και το λογισμικό διασύνδεσης των αλγορίθμων εικονικής απεικόνισης και διάδρασης, με το περιεχόμενο των σεναρίων εικονικής περιήγησης. Θα δημιουργηθεί λοιπόν, πρωτότυπη εκτελέσιμη εφαρμογή Εικονικής Περιήγησης για συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας, που θα εμπεριέχει τα τελικά σενάρια που θα βιώνουν οι χρήστες στα αντίστοιχα σημεία της περιπατητικής διαδρομής στην πόλη.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ4.2Υλοποίηση και Ενσωμάτωση Εφαρμογών Επαυξημένης Περιήγησης
  Στο πλαίσιο της υποενότητας αυτής θα αναπτυχθούν οι διεπαφές και το λογισμικό διασύνδεσης των αλγορίθμων επαυξημένης απεικόνισης, γεωαναφοράς, χωροθέτησης και διάδρασης με το περιεχόμενο των σεναρίων εικονικής περιήγησης. Θα δημιουργηθεί πρωτότυπη εκτελέσιμη εφαρμογή Επαυξημένης Περιήγησης για συσκευές Επαυξημένης Πραγματικότητας (HoloLens), και κινητές συσκευές Android και iOS, η οποία θα εμπεριέχει τα τελικά σενάρια για κάθε σημείο ψηφιακής επαύξησης.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ4.3Υλοποίηση και Ενσωμάτωση Εφαρμογής Επαυξημένων Περιπατητικών Διαδρομών
  Στο πλαίσιο της υποενότητας αυτής θα αναπτυχθούν οι διεπαφές και το λογισμικό διασύνδεσης των αλγορίθμων επαυξημένης απεικόνισης, γεωαναφοράς, χωροθέτησης και διάδρασης με το πολυμεσικό υλικό που θα συνοδεύει την εφαρμογή Επαυξημένων Περιπατητικών Διαδρομών. Το αποτέλεσμα θα είναι μία εφαρμογή για κινητές συσκευές Android και iOS που θα προτείνει περιπατητικές διαδρομές, θα παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού στο χάρτη, την απεικόνιση πολυμεσικού υλικού και πληροφοριών σε τρισδιάστατη μορφή, σε υπέρθεση με την εικόνα της κάμερας του κινητού, σε σημεία γενικότερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη.

ΕΕ5: Ολοκλήρωση και Πιλοτικές Εφαρμογές

Αντικείμενο: Συνολικός στόχος της ΕΕ5 είναι η ολοκλήρωση των συστημάτων, οι δοκιμές χρήσης, η καταγραφή και αποτίμηση των δυνατοτήτων των εφαρμογών, ο έλεγχος της ορθής χρήσης του λογισμικού και των συσκευών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας σε συνθήκες πιλοτικής ανάπτυξης και τέλος, η επισήμανση πιθανών αποκλίσεων από τους στόχους ή την ανάγκη διορθώσεων, συντονισμού και βελτιώσεων με σκοπό την τελική υλοποίηση εφαρμογών και σεναρίων.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ5.1Ολοκλήρωση Εφαρμογών και Συστημάτων
  Στο πλαίσιο της υποενότητας θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των εφαρμογών, η εγκατάστασή τους στις συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση και θα ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία τους σε πειραματικές συνθήκες. Κατόπιν του ελέγχου θα δρομολογηθούν κατά περίπτωση, η αποσφαλμάτωση, οι διορθώσεις και βελτιώσεις που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών κατά τις πιλοτικές δοκιμές και στη συνέχεια ως προϊόν που θα παρέχεται στα άτομα που θα συμμετέχουν στις διαδρομές.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ5.2Πιλοτικές Δοκιμές και Αξιολόγηση
  Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα λάβουν χώρα οι πιλοτικές δοκιμές του Έργου. Θα εξεταστεί συνολικά, μεταξύ άλλων, η ποιότητα του πολυμεσικού υλικού, καθώς και η λειτουργικότητα και η χρηστικότητά του. Όλα τα παραπάνω θα αξιολογηθούν από χρήστες σε ένα επαρκές στατιστικό δείγμα (>50) ώστε η αξιολόγηση του νέου προϊόντος να γίνει συνολικά, αλλά και στα επιμέρους θέματα (π.χ. σενάριο ιστοριών, ποιότητα ψηφιακού υλικού, χρηστικότητα). Θα καταγραφούν οι εντυπώσεις και τα δυνατά και αδύναμα σημεία ώστε να εξεταστούν οι τομείς που ενδεχομένως να χρήζουν βελτίωσης.

ΕΕ6: Διάχυση και Αξιοποίηση

Αντικείμενο: Η παρούσα ενότητα στοχεύει στον προσδιορισμό των απαραίτητων δράσεων για τη διάχυση και επικοινωνία του Έργου και τη μελέτη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ6.1Πλάνο Διάδοσης, Επικοινωνίας και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων του Έργου
  Στην υποενότητα αυτή θα γίνει ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων διάχυσης και επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει και αξιολόγηση και αποτίμηση της βιομηχανικής έρευνας με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη μετεξέλιξή του σε μία σειρα οικονομοτεχνικά αξιοποιήσιμων καινοτόμων λύσεων.
 • Υποενότητα Εργασίας ΥΕ6.2Δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου
  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποενότητας εργασίας θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευρύτερης διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν την εφαρμογή συνδυασμού τεχνικών ενημέρωσης, δημοσιεύσεις στον τύπο (ηλεκτρονικό ή και έντυπο) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση εργαστηρίων για την προβολή των πιλοτικών εγκαταστάσεων και τη δυναμική τους αξιοποίηση, ώστε να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του Έργου στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών των φορέων που συμμετέχουν.
Μετάβαση στο περιεχόμενο